De Graad van Royal Ark Mariner
Als Merkmeester kunt u lid worden van een Royal Ark Mariner loge. Deze stap in de Vrijmetselarij is zeker aan te bevelen. De graad van Royal Ark Mariner wordt ook wel ‘the charming little degree’ genoemd. Zeker, het is een plezierige graad, met een ritueel van bescheiden omvang, maar met een zeer rijke inhoud, die u een verrassend nieuw inzicht kan bieden in traditionele aspecten van de Vrijmetselarij. In vroeger eeuwen was deze maçonnieke rijkdom toegankelijk voor iedere vrijmetselaar, maar een speling van het lot heeft ertoe geleid dat opname in deze broederschap van Royal Ark Mariners tegenwoordig slechts is voorbehouden aan Merkmeesters.

Aan de meeste loges van Merkmeesters is een Loge van Royal Ark Mariners verbonden, die in de registers van de Grootloge in Londen veelal dezelfde naam en altijd hetzelfde nummer draagt als die van de loge van Merkmeesters. De meeste Loges van Royal Ark Mariners komen twee à drie keer per jaar bijeen. De beknoptheid en de diepte van haar boodschap vormen een elegante combinatie welke zelden elders in de Vrijmetselarij geëvenaard wordt. De Graad heeft een indrukwekkend Rituaal dat, hoewel van korte aard, een rijkdom aan diepgaande betekenis bevat en een nieuw inzicht in de Vrijmetselarij biedt.

De geschiedenis.
De geschiedenis van deze graad is, evenals een aantal andere vervolgpaden, obscuur. Als gevolg hiervan is de precieze oorsprong van de Royal Ark Mariner graad onbekend. De ritus is ontleend aan het oudtestamentische verhaal van de Ark, waarin Noach, zijn gezin en andere levende schepselen worden gered van de ondergang door de zondvloed, waarna het verbond tussen de Schepper en Zijn schepping wordt hernieuwd. De regenboog, die het teken vormt van dit herstelde verbond komt tot uiting in de kleuren van het schootsvel waarmee Royal Ark Mariners zijn bekleed. De inrichting van de loge, de gebruikte symbolen en het ritueel zelf zijn eenvoudig en aansprekend van vormgeving. De ritus reikt een morele boodschap aan, waarin trouw, oprechtheid, waarachtigheid, hoop en naastenliefde besloten liggen. Bij nadere beschouwing herbergt de graad echter ook elementen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de vrijmetselarij van begin 18e eeuw en ook uit de periode daarvoor. In feite kan worden gesproken van een oude traditionele vorm van vrijmetselarij die is gebaseerd op de oudtestamentische periode, voorafgaand aan de bouw van de Tempel van Salomo.

Zoals de Mark Master Mason’s Degree, die gebaseerd is op een vaststaand feit (d.w.z. de bouw van de Tempel in Jeruzalem), zo is ook de graad van Royal Ark Mariner gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis, namelijk de Grote Vloed of Zondvloed, zoals vastgelegd in de Bijbel en zoals in 1929 bevestigd door de archeoloog Sir Leonard Woolley, die niet alleen duidelijke bewijzen van de overstroming vond, maar ook vaststelde dat deze zo’n 6000 jaar eerder had plaatsgevonden. De legende van Noach, zijn zonen, de ark en de zondvloed werden opgevoerd in de mysteriespelen van de zeventiende eeuw en werden voortgezet als catechismussen in veel van de vroege vrijmetselaarsrituelen. Tegen de jaren 1750 was er een graad van Noachieten of Pruisische ridders. Het eerste authentieke verslag van de graad komt echter voor in de notulen van een bijeenkomst die in 1790 in Bath werd gehouden. Er bestaan ​​in het hele land talrijke verslagen van de ceremonie van de Verheffing die sinds die datum wordt uitgevoerd. De beweringen dat in 1772 een Grootloge van Ark Mariners werd opgericht en onder voorzitterschap stond van de Hertog van Clarence, wordt niet gestaafd door de bekende feiten en beweert dus later dat deze Grootloge in onbruik was geraakt, om pas in 1871 nieuw leven in te blazen. Dit valt allemaal niet te controleren.

Hoewel de graad op verschillende manieren en in een groot aantal verschillende loges lijkt te zijn beoefend, was er vrijwel zeker geen Grand Lodge die de
graad presideerde. Sinds het begin van de 19e eeuw is de Grootmeester van de Grand Lodge of Mark Master Masons automatisch ook Grand Master van de Ancient and Honorable Fraternity of Royal Ark Mariners. De graad van Royal Ark Mariner mag alleen worden verleend aan Mark Master Masons.

Meer recentelijk is het zgn. tracing board opnieuw ingevoerd, nadat het al meer dan honderd jaar uit de gratie was. Dat het opnieuw geactiveerd kon worden was mede te danken aan Gladsmuir Lodge nr. 367 in Hertfordshire die een kopie van hun tracing board had bewaard en met de hulp van de toenmalige senior leden van de provincie overtuigde men de Grand Lodge dat het waarde zou toevoegen aan de loges en hun ceremonieel.
Royal Ark Mariner Lodges begonnen ook het gebruik van een Tableau, een speciaal vloerkleed nieuw leven in te blazen, wat de ceremonies veel glans geeft.

Prince Michael of Kent Grandmaster Royal Ark Mariners

Prince Michael of Kent, Grootmeester Royal Ark Mariners

Statutair is de Graad alleen toegankelijk voor houders van de Merkgraad. De graad van Royal Ark Mariner is echter geen ‘vervolg’ op de graad van Merkmeester. Dat nochtans alleen Merkmeesters worden toegelaten tot de Royal Ark Mariner graad is eenvoudig het gevolg van de ontwikkelingen binnen de Vrijmetselarij vanaf 1717. In de 19e eeuw besloot de pas ontstane ‘Grand Lodge of Mark Master Masons’ de graad van Royal Ark Mariner bestuurlijk te adopteren om deze hiermee te behoeden voor algehele teloorgang. De Royal Ark Mariner vrijmetselarij wordt bestuurd door de ‘Grand Master’s Royal Ark Council’ van de ‘Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its District and Lodges Overseas’. In Nederland zijn de loges van Royal Ark Marines ondergebracht in de ‘District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland’.

Verheffing tot de Royal Ark Mariner Degree herdenkt de voorzienigheid en barmhartigheid in elk mens en heeft betrekking op de legende van de zondvloed. Het onderwerp dat rechtstreeks uit de Bijbel wordt overgenomen, is natuurlijk zowel mooi als leerzaam. Wanneer de kandidaat de Loge betreedt, wordt zijn aandacht gericht op drie pilaren en op een bepaald moment wordt de ark gesymboliseerd in termen die vergelijkbaar zijn met de ark van verlossing. De kandidaat krijgt uiteindelijk de opdracht om verder te gaan in de geest van de kardinale deugden. Het Rituaal bevat meerdere symbolen welke voorkomen in andere Graden van de Vrijmetselarij, en die ook te vinden zijn op het rijke en kleurrijke Tableau van de Graad.
Een grondige studie van haar diverse elementen biedt een dieper inzicht in de tradities van de Vrijmetselarij dan men zich tijdens de doorgang in de blauwe Graden kan inbeelden.

De lessen in de graad benadrukken het belang van de sterke punten van het gezin en de noodzaak voor elk lid van de samenleving om zijn rol te spelen in het belang van iedereen. Er wordt geleerd dat de mensheid uit chaos en catastrofes kan overleven en dat we samen tegenspoed moeten trotseren en moeten helpen voor degenen die het minder hebben dan wijzelf.

Alle producten voor de Royal Ark Mariners in onze winkel vindt u hier:
https://vrijmetselaarswinkel.nl/product-tag/royal-ark-mariner-vrijmetselarij/


Thierry Stravers is mede-eigenaar van Vrijmetselaarswinkel.
Zijn passie voor stijl en elegantie combineert hij graag met zijn Maçonnieke activiteiten.
Thierry is eigenaar van Trenica, een marketingbureau en is bestuurslid bij Loge Verlichting No.313 O: Hoofddorp.

Hij is Gecertificeerd Enneagram Coach en studeerde filosofie (Uva) en sociologie (University of Edinburgh).

Thierry Stravers Gentleman Franc-Maçon gentleman blog Freemasons Dutch Nederlandse regalia maçonniek Vrijmetselarij Vrijmetselaarswinkel Loge Benelux Thierry Stravers Vrijmetselaarswinkel Nederlandse regalia Benelux Loge Royal Arch Mark Master Mason Franc-Maçon Hugenoten Frankrijk