Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vrijmetselaarswinkel.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van vrijmetselaarswinkel.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van vrijmetselaarswinkel.nl. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door vrijmetselaarswinkel.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie en voorraad op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. vrijmetselaarswinkel.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel vrijmetselaarswinkel.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is vrijmetselaarswinkel.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van vrijmetselaarswinkel.nl, welke geen eigendom zijn van vrijmetselaarswinkel.nl maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van vrijmetselaarswinkel.nl. Hoewel vrijmetselaarswinkel.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door vrijmetselaarswinkel.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Vrijmetselaarswinkel.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.